top of page

Ընդհանուր Դրույթներ

«Սպառողների խորհրդատվության կենտրոն» հասարակական կազմակերպությունը (այսուհետ`

Կազմակերպություն) ոչ առևտրային կազմակերպություն է, որում իրենց շահերի ընդհանրության հիման վրա 

օրենքով սահմանված կարգով միավորվել են ֆիզիկական անձինք` իրենց ոչ կրոնական հոգևոր և ոչ նյութական այլ 

պահանջմունքները բավարարելու, իրենց և այլոց իրավունքներն ու շահերը պաշտպանելու, հասարակության 

առանձին խմբերին նյութական և ոչ նյութական աջակցություն ապահովելու, հանրօգուտ այլ գործունեություն 

իրականացնելու նպատակներով:

Կազմակերպությունը հիմնադրվել է 2013 թ. նոյեմբերի 25 – ին, գրանցվել է ՀՀ իրավաբանական անձանց 

պետական ռեգիստրի կողմից 2013 թ. դեկտեմբերի 9 – ին:

Կազմակերպությունը գործում է ՀՀ օրենսդրության, ՀՀ միջազգային պայմանագրերի և կանոնադրության հիման

վրա:

Կազմակերպության գործունեության սկզբունքներն են. օրինականությունը, կամավորությունը, իրահավասարությունը, ինքնակառավարումը և հրապարակայնությունը:

Կազմակերպությունը գործում է ՀՀ ողջ տարածքում և օտարերկրյա պետություններում` այդ պետությունների օրենսդրությանը համապատասխան:

Կազմակերպության հայերեն լրիվ անվանումն է` «ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ:

Կազմակերպության ռուսերեն լրիվ անվանումն է` «КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПОТРЕБИТЕЛЕЙ» ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Կազմակերպության անգլերեն լրիվ անվանումն է` “CONSUMERS` CONSULTING CENTER” NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION

Կազմակերպության գտնվելու վայրն է` ՀՀ, ք. Երևան, Ա. Հովհաննիսյան 12

Please reload

Anchor 1

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ ԵՎ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ

Նպաստել Հայաստանում սպառողների իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանությանը

Նպաստել բնության և շրջակա միջավայրի պաշտպանությանը

Կազմակերպել հասարակական կարծիքի ուսումնասիրություն

Իրականացնել իրավական, բնապահպանական, կրթական և այլ հանրային նշանակության ծրագրեր

Նպաստել արտադրվող և սպառողներին առաջարկվող պարենային և ոչ պարենային ապրանքների տեսականու և որակի մասին անկողմնակալ տեղեկատվությամբ ապահովմանը

Նպաստել սպառողների իրավունքների պաշտպանությունն ապահովող օրենսդրական դաշտի կատարելագործմանը

Աջակցել ապրանքների և ծառայությունների անկախ փորձաքննության կազմակերպմանը

Աջակցել մրցույթների, ցուցահանդեսների, քննարկումների կազմակերպմանը

Դասընթացների, սեմինարների և խորհրդատվությունների միջոցով կազմակերպել սպառողների իրավական, ապրանքագիտական և տեղեկատվական օգնություն

Ներկայացնել և պաշտպանել Կազմակերպության անդամների իրավունքներն ու օրինական շահերը

Համագործակցել Հայաստանի պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ, ինչպես նաև տեղական և օտարերկրյա կազմակերպությունների, միավորումների և միջազգային կառույցների հետ:

Please reload

bottom of page