top of page

CLIENTS

Umber & Co.

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

 

Robust

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

 

Tipox

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

 

DeHotel

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

 

Excipia

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

 

Vide

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

 

Need more details? Contact us

We are here to assist. Contact us by phone, email or via our Social Media channels.

Կազմակերպության գործունեության առարկան եվ նպատակները

Նպաստել Հայաստանում սպառողների իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանությանը
Նպաստել բնության և շրջակա միջավայրի պաշտպանությանը
Կազմակերպել հասարակական կարծիքի ուսումնասիրություն
Աջակցել ապրանքների և ծառայությունների անկախ փորձաքննության կազմակերպմանը
Ներկայացնել և պաշտպանել Կազմակերպության անդամների իրավունքներն ու օրինական շահերը

Կազմակերպել  սպառողների

իրավական, ապրանքագիտական և տեղեկատվական օգնություն,

bottom of page